CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi   Biểu số 2
Chương: 622    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017
      ĐVT: đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán  được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu    
1  Thu phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ    
1  Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước    
I Loại 490, khoản 492    
1   Chi thanh toán cá nhân               4,322,166,841  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                  156,162,425  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                    20,451,000  
4   Chi khác                    65,100,000  
II Loại ..., khoản …    
C Dự toán chi nguồn khác (căn tin)    
1   Chi thanh toán cá nhân 12,563,100  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác 18,250,000  
    Ngày     tháng  09 năm 2018
    Thủ trưởng đơn vị
       
       
       
                                       Lê Thị Hồng Châu


---------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi   Biểu số 3
Chương: 622    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
NĂM 2017
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1  Thu phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ    
1  Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
1 Loại 490, khoản 492    
  * Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 )                              4,111,897,801 4,111,897,801
   - Mục: 6000                              1,977,626,660 1,977,626,660
     + Tiểu mục 6001                              1,909,127,627 1,909,127,627
     + Tiểu mục 6003                                   68,499,033 68,499,033
   - Mục: 6050                                   16,875,000 16,875,000
     + Tiểu mục 6099                                   16,875,000 16,875,000
   - Mục: 6100                              1,043,464,158 1,043,464,158
     + Tiểu mục 6101                                   32,933,375 32,933,375
     + Tiểu mục 6112                                 600,164,986 600,164,986
     + Tiểu mục 6113                                     4,374,000 4,374,000
     + Tiểu mục 6115                                 401,255,020 401,255,020
     + Tiểu mục 6117                                     3,611,777 3,611,777
     + Tiểu mục 6118                                     1,125,000 1,125,000
   - Mục: 6250                                     3,260,000 3,260,000
     + Tiểu mục 6257                                     3,260,000 3,260,000
   - Mục: 6300                                 574,478,558 574,478,558
     + Tiểu mục 6301                                 429,737,323 429,737,323
     + Tiểu mục 6302                                   72,787,250 72,787,250
     + Tiểu mục 6303                                   48,524,833 48,524,833
     + Tiểu mục 6304                                   23,429,152 23,429,152
   - Mục: 6400                                 317,590,000 317,590,000
     + Tiểu mục 6404                                 317,590,000 317,590,000
   - Mục: 6500                                   41,935,755 41,935,755
     + Tiểu mục 6501                                   23,693,912 23,693,912
     + Tiểu mục 6502                                   10,850,743 10,850,743
     + Tiểu mục 6503                                     6,131,100 6,131,100
     + Tiểu mục 6504                                     1,260,000 1,260,000
   - Mục: 6550                                   19,841,500 19,841,500
     + Tiểu mục 6551                                     7,189,000 7,189,000
     + Tiểu mục 6552                                     4,492,500 4,492,500
     + Tiểu mục 6553                                     8,160,000 8,160,000
   - Mục: 6600                                   17,264,030 17,264,030
     + Tiểu mục 6601                                     2,106,729 2,106,729
     + Tiểu mục 6612                                     7,677,600 7,677,600
     + Tiểu mục 6617                                     4,504,201 4,504,201
     + Tiểu mục 6649                                     2,975,500 2,975,500
   - Mục: 6700                                     2,900,000 2,900,000
     + Tiểu mục 6702                                     2,900,000 2,900,000
   - Mục: 6750                                     1,200,000 1,200,000
     + Tiểu mục 6751                                     1,200,000 1,200,000
   - Mục: 6900                                   20,451,000 20,451,000
     + Tiểu mục 6912                                     4,741,000 4,741,000
     + Tiểu mục 6917                                     8,580,000 8,580,000
     + Tiểu mục 6921                                     5,930,000 5,930,000
     + Tiểu mục 6949                                     1,200,000 1,200,000
   - Mục: 7000                                   74,011,140 74,011,140
     + Tiểu mục 7001                                   26,118,800 26,118,800
     + Tiểu mục 7006                                        476,000 476,000
     + Tiểu mục 7049                                   47,416,340 47,416,340
   - Mục: 7750                                     1,000,000 1,000,000
     + Tiểu mục 7799                                     1,000,000 1,000,000
  * Kinh phí không thường xuyên ( nguồn 12 )                                 341,331,294 341,331,294
   - Mục: 6000                                   22,453,410 22,453,410
     + Tiểu mục 6051                                   22,453,410 22,453,410
   - Mục: 6100                                 127,276,173 127,276,173
     + Tiểu mục 6106                                 127,276,173 127,276,173
   - Mục: 6300                                     3,710,911 3,710,911
     + Tiểu mục 6301                                     2,808,751 2,808,751
     + Tiểu mục 6302                                        481,500 481,500
     + Tiểu mục 6303                                        260,160 260,160
     + Tiểu mục 6304                                        160,500 160,500
   - Mục: 6400                                 113,720,800 113,720,800
     + Tiểu mục 6449                                 113,720,800 113,720,800
   - Mục: 6750                                     3,000,000 3,000,000
     + Tiểu mục 6758                                     3,000,000 3,000,000
   - Mục: 7000                                     7,070,000 7,070,000
     + Tiểu mục 7004                                     2,340,000 2,340,000
     + Tiểu mục 7049                                     4,730,000 4,730,000
   - Mục: 7750                                   64,100,000 64,100,000
     + Tiểu mục 7758                                     1,400,000 1,400,000
     + Tiểu mục 7799                                   62,700,000 62,700,000
  * Kinh phí cải cách tiền lương ( nguồn 14 )                                 110,651,171 110,651,171
   - Mục: 6000                                   59,730,301 59,730,301
     + Tiểu mục 6001                                   57,957,301 57,957,301
     + Tiểu mục 6003                                     1,773,000 1,773,000
   - Mục: 6100                                   33,731,645 33,731,645
     + Tiểu mục 6101                                        999,000 999,000
     + Tiểu mục 6112                                   20,116,946 20,116,946
     + Tiểu mục 6113                                          90,000 90,000
     + Tiểu mục 6115                                   12,416,080 12,416,080
     + Tiểu mục 6117                                        109,619 109,619
   - Mục: 6300                                   17,189,225 17,189,225
     + Tiểu mục 6301                                   12,819,625 12,819,625
     + Tiểu mục 6302                                     2,197,651 2,197,651
     + Tiểu mục 6303                                     1,465,100 1,465,100
     + Tiểu mục 6304                                        706,849 706,849
2 Loại 492, khoản 622    
C Quyết toán chi nguồn khác (căn tin) 30,813,100 30,813,100
   - Mục 6000: 10,629,339 10,629,339
     + Tiểu mục 6001 10,311,972 10,311,972
     + Tiểu mục 6003 317,367 317,367
   - Mục 6100: 1,933,761 1,933,761
     + Tiểu mục 6101 185,625 185,625
     + Tiểu mục 6112 1,748,136 1,748,136
   - Mục 7750: 18,250,000 18,250,000
     + Tiểu mục 7799 18,250,000 18,250,000
       
    Ngày     tháng  09   năm 2018
    Thủ trưởng đơn vị
       
       
       
                                            Lê Thị Hồng Châu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây