Thông tin Công khai Tài Chính Quý III - 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi   Biểu số 2
Chương: 622    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM  QUÍ III NĂM 2017
      ĐVT: đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán  được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu    
1  Thu phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ    
1  Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
B Dự toán chi ngân sách nhà n­ớc    
I Loại 490, khoản 492    
1   Chi thanh toán cá nhân                  984,771,693  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                    17,703,644  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                      4,510,000  
4   Chi khác                                   -    
II Loại ..., khoản …    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
    Ngày  30  tháng  09 năm 2017
    Thủ trưởng đơn vị
       
       
       
                                       Lê Thị Hồng Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi   Biểu số 3
Chương: 622    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
 QUÍ III NĂM 2017
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1  Thu phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ    
1  Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
1 Loại 490, khoản 492    
  * Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 )                                 911,059,034  
   - Mục: 6000                                 486,819,299  
     + Tiểu mục 6001                                 472,517,099  
     + Tiểu mục 6003                                   14,302,200  
   - Mục: 6100                                 260,071,841  
     + Tiểu mục 6101                                     7,865,000  
     + Tiểu mục 6112                                 149,962,295  
     + Tiểu mục 6113                                        726,000  
     + Tiểu mục 6115                                 100,634,277  
     + Tiểu mục 6117                                        884,269  
   - Mục: 6250                                                  -    
     + Tiểu mục 6257                                                  -    
   - Mục: 6300                                 139,914,250  
     + Tiểu mục 6301                                 104,349,396  
     + Tiểu mục 6302                                   17,886,085  
     + Tiểu mục 6303                                   11,924,057  
     + Tiểu mục 6304                                     5,754,712  
   - Mục: 6500                                     6,655,880  
     + Tiểu mục 6501                                     3,199,323  
     + Tiểu mục 6502                                     1,072,457  
     + Tiểu mục 6503                                     1,664,100  
     + Tiểu mục 6504                                        720,000  
   - Mục: 6550                                     2,040,000  
     + Tiểu mục 6551                                                  -    
     + Tiểu mục 6552                                                  -    
     + Tiểu mục 6553                                     2,040,000  
   - Mục: 6600                                     3,037,964  
     + Tiểu mục 6601                                        520,464  
     + Tiểu mục 6612                                     1,362,500  
     + Tiểu mục 6617                                     1,155,000  
   - Mục: 6700                                                  -    
     + Tiểu mục 6702                                                  -    
   - Mục: 6750                                                  -    
   - Mục: 6900                                     4,510,000  
     + Tiểu mục 6912                                                  -    
     + Tiểu mục 6917                                                  -    
     + Tiểu mục 6921                                     4,510,000  
   - Mục: 7000                                     8,009,800  
     + Tiểu mục 7001                                        193,800  
     + Tiểu mục 7006                                                  -    
     + Tiểu mục 7049                                     7,816,000  
  * Kinh phí không thường xuyên ( nguồn 12 )                                   30,385,500  
   - Mục: 6000                                     9,126,000  
     + Tiểu mục 6051                                     9,126,000  
   - Mục: 6400                                   21,259,500  
     + Tiểu mục 6449                                   21,259,500  
   - Mục: 7000                                                  -    
     + Tiểu mục 7004                                                  -    
   - Mục: 7750                                                  -    
     + Tiểu mục 7758                                                  -    
     + Tiểu mục 7799                                                  -    
  * Kinh phí cải cách tiền lương ( nguồn 14 )                                   65,540,803  
   - Mục: 6000                                   35,986,501  
     + Tiểu mục 6001                                   34,922,701  
     + Tiểu mục 6003                                     1,063,800  
   - Mục: 6100                                   19,213,333  
     + Tiểu mục 6101                                        585,000  
     + Tiểu mục 6112                                   11,076,099  
     + Tiểu mục 6113                                          54,000  
     + Tiểu mục 6115                                     7,432,463  
     + Tiểu mục 6117                                          65,771  
   - Mục: 6300                                   10,340,969  
     + Tiểu mục 6301                                     7,712,204  
     + Tiểu mục 6302                                     1,322,093  
     + Tiểu mục 6303                                        881,395  
     + Tiểu mục 6304                                        425,277  
2 Loại ..., khoản …    
C Quyết toán chi nguồn khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
       
    Ngày  30  tháng  09   năm 2017
    Thủ trưởng đơn vị
       
       
                                        Lê Thị Hồng Châu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây