Thông tin Công khai Tài Chính Quý II - 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi   Biểu số 2
Chương: 622    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM  QUÍ II NĂM 2017
      ĐVT: đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán  được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu    
1  Thu phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ    
1  Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
B Dự toán chi ngân sách nhà n­ớc    
I Loại 490, khoản 492    
1   Chi thanh toán cá nhân                  943,598,560  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn                    55,611,569  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn                      3,807,000  
4   Chi khác                      1,000,000  
II Loại ..., khoản …    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
   
Ngày  30  tháng  06 năm 2017
    Thủ trưởng đơn vị
       
       
       
                                       Lê Thị Hồng Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi   Biểu số 3
Chương: 622    
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
 QUÍ II NĂM 2017
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1  Thu phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
II Số thu nộp NSNN    
1 Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3   Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
III Số đ­ược để lại chi theo chế độ    
1  Phí, lệ phí    
  ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  ( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )    
3  Thu viện trợ    
4 Hoạt động sự nghiệp khác     
  ( Chi tiết theo từng loại thu )    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
1 Loại 490, khoản 492    
  * Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 )                                 975,054,079  
   - Mục: 6000                                 505,417,000  
     + Tiểu mục 6001                                 486,613,600  
     + Tiểu mục 6003                                   18,803,400  
   - Mục: 6100                                 261,136,157  
     + Tiểu mục 6101                                     8,349,000  
     + Tiểu mục 6112                                 150,546,725  
     + Tiểu mục 6113                                     1,452,000  
     + Tiểu mục 6115                                   99,904,164  
     + Tiểu mục 6117                                        884,268  
   - Mục: 6250                                     1,100,000  
     + Tiểu mục 6257                                     1,100,000  
   - Mục: 6300                                 146,282,353  
     + Tiểu mục 6301                                 109,616,404  
     + Tiểu mục 6302                                   18,436,633  
     + Tiểu mục 6303                                   12,291,089  
     + Tiểu mục 6304                                     5,938,227  
   - Mục: 6500                                   11,687,950  
     + Tiểu mục 6501                                     6,503,121  
     + Tiểu mục 6502                                     3,259,429  
     + Tiểu mục 6503                                     1,625,400  
     + Tiểu mục 6504                                        300,000  
   - Mục: 6550                                     9,868,000  
     + Tiểu mục 6551                                     5,300,000  
     + Tiểu mục 6552                                     2,528,000  
     + Tiểu mục 6553                                     2,040,000  
   - Mục: 6600                                     5,329,619  
     + Tiểu mục 6601                                        522,219  
     + Tiểu mục 6612                                     3,652,400  
     + Tiểu mục 6617                                     1,155,000  
   - Mục: 6700                                     1,700,000  
     + Tiểu mục 6702                                     1,700,000  
   - Mục: 6750                                                  -    
   - Mục: 6900                                     3,807,000  
     + Tiểu mục 6912                                     3,227,000  
     + Tiểu mục 6917                                        580,000  
     + Tiểu mục 6921                                                  -    
   - Mục: 7000                                   28,726,000  
     + Tiểu mục 7001                                   24,250,000  
     + Tiểu mục 7006                                        476,000  
     + Tiểu mục 7049                                     4,000,000  
  * Kinh phí không thường xuyên ( nguồn 12 )                                   28,963,050  
   - Mục: 6400                                   25,923,050  
     + Tiểu mục 6449                                   25,923,050  
   - Mục: 7000                                     2,040,000  
     + Tiểu mục 7004                                     2,040,000  
   - Mục: 7750                                     1,000,000  
     + Tiểu mục 7758                                     1,000,000  
     + Tiểu mục 7799                                                  -    
2 Loại ..., khoản …    
C Quyết toán chi nguồn khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
       
    Ngày  31  tháng  03   năm 2017
    Thủ trưởng đơn vị
       
       
                                            Lê Thị Hồng Châu  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây